۱۴۰۲ جمعه ۱۹ خرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
طرحها

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1394

رديف

نام طرح

اهداف

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و  .... )

1

 

 

 

آموزش پيشگيري و كاهش سوء مصرف مواد مخدر ويژه خانواده ها

 

 

 

 

ارتقاء سطح آگاهي زنان و خانواده ها در خصوص پيشگيري از مضرات مصرف مواد مخدر

مؤسسه فرهنگي آرميتي

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

2

بانك اطلاعاتي سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده

 

 

1-     شناخت مختصات كنوني سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده فعال داراي مجوز و ثبت شده در كليه مناطق روستايي، عشايري و شهري

2-     شناسايي قابليت ها و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده و جلب و جذب آنها در پرداختن به مسائل و رفع مشكلات احتمالي اين حوزه

 

مؤسسه مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 

 

 

 

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال 1395

رديف

نام طرح

اهداف

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و .... )

1

طلوع اميد

پيشگيري از اعتياد و خانواده مصون از اعتياد

دفتر امور بانوان با همكاري شركت پارت محقق خاوران خراسان جنوبي

شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان

2

ارتقاء سلامت زنان و خانواده در سطح 8 شهرستان  بيرجند قاين، نهبندان فردوس، سرايان، سربيشه، درميان، طبس

1- فراهم نمودن زمينه اجراي"برنامه ارتقاء سلامت زنان و خانواده"ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه

2- تلاش در جهت توسعه و ترويج فرهنگ حفاظت از سلامت، پيشگيري از بيماري و خودمراقبتي

3- ارتقاء سلامت جسماني زنان و خانوادهاي بيرجند و حاشيه شهر

كانون پرورش افكار پارند

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

3

كاهش طلاق و افزايش رضايت مندي زناشويي

سلامت اجتماعي

(شناسايي علل­هاي احتمالي آسيب اجتماعي طلاق و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشگيرانه مشورتي و به موقع)

كانون فرهنگي،اجتماعي و خانواده گوهرالشريعه

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

4

توانمندسازي زنان و دختران سرپرست خانوار شهرستان خوسف در سه حوزه سلامت، حرفه آموزي و اشتغالزايي

1-  فراهم نمودن زمينه اجراي برنامه توسعه و ساماندهي امور اقتصادي، معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان و دختران

سرپرست خانوار و بدسرپرست و نيز برنامه ارتقاء سلامت ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه

2- توانمند سازي موثر زنان و دختران سرپرست خانوار، بدسرپرست و افراد تحت تكفل آنها شهرستان خوسف در حوز ه اشتغال به منظور

خوداتكايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مددجويان تحت پوشش و خانواده هاي آنان

3-حفظ و تحكيم بنيان خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از طريق ايجاد فرصت هاي آموزشي شغلي و ارتقاء سلامت

4- ارتقاء سلامت جسمي و روحي زنان و دختران سرپرست خانوار، بدسرپرست و افراد تحت تكفل آنها

موسسه خيريه آبشار عاطفه هاي شهرستان خوسف

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1395

رديف

نام طرح

اهدف( حمايت از فعاليتهاي تشكلهاي غير دولتي)

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و .... )

5

 

 

 

فصل رويش

 

 

 

 

 

آموزش مهارتهاي زندگي پيش از ازدواج، در حين ازدواج و پس از ازدواج به دختران و پسران در آستانه ازدواج و زوجين شهرستانهاي بشرويه، فردوس و سرايان

كانون فرهنگي اجتماعي بانوان بشرويه

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

6

طرح آموزش و ارتقاء مهارتهاي شغلي زنان مدير و مسئول استان

 

 

حمايت از توان افزايي زنان مدير و مسئول استانها از طريق برگزاري كارگاه آموزشي"ارتقاء مديريت" براي مديران دولتي، اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در استان

 

 

 

دفتر امور بانوان و خانواده

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

دفتر امور بانوان و خانواده وزارت كشور

7

آموزش باروري سالم به زوجين در آستانه ازدواج در سطح 6 شهرستان سربيشه، خوسف، قاين، بيرجند، درميان و نهبندان

فراهم نمودن زمينه اجراي سياست هاي جمعيتي ابلاغي مقام معظم رهبري

كانون فرهنگي اجتماعي مهرآفرينان بانوان شهر مود سربيشه

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 

 

 

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1396

رديف

نام طرح

هدف( حمايت از فعاليتهاي تشكلهاي غير دولتي)

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و  .... )

1

طرح توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان استان خراسان جنوبي

-        ارتقاي آگاهي ها و سطح سلامت رواني، جسماني و اجتماعي زنان و خانواده

-        افزايش تاب آوري اجتماعي خانواده ها در مقابل آسيب هاي اجتماعي ، تعارضات خانوادگي و زناشويي

-        توسعه مشاركت در امور شهري ، ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و كاهش آسيب هاي اجتماعي

 

استانداري خراسان جنوبي (دفتر امور بانوان و خانواده)

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

2

بررسي ميزان و نوع ارتباطات فرازناشويي مراجعه شده به مشاوران سطح استان و ارائه راهكارهاي پيشگيري

-         بررسي ميزان ارتباطات فرازناشويي در سطح استان خراسان جنوبي

-         شناسايي علت­هاي آسيب­ اجتماعي ارتباطات فرازناشويي در سطح شهرستان­هاي استان

-         شناسايي تأثير شبكه­هاي اجتماعي بر ترويج و توسعه ارتباطات فرازناشويي

-         شناسايي نيازهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از آسيب اجتماعي ارتباطات فرازناشويي

-         اهميت دادن به نهاد خانواده و تحكيم جايگاه با ارزش آن بر اساس باورهاي ديني و بومي

-         افزايش سطح آگاهي افراد نسبت به حقوق و تكاليف خانواده

دانشگاه بيرجند

استانداري

 


طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1396

رديف

نام طرح

هدف( حمايت از فعاليتهاي تشكلهاي غير دولتي)

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و.... )

3

بررسي كمي و كيفي روند خودكشي استان خراسان جنوبي و ارائه راهكارهاي پيشگيري و مداخله اي

-         بررسي روند خودكشي در استان خراسان جنوبي

-         شناسايي عوامل مؤثر بر  آسيب­ اجتماعي خودكشي در سطح شهرستان­هاي استان خراسان جنوبي

-         شناسايي نقاط آسيب­خيز استان در زمينه آسيب اجتماعي خودكشي 

-         ارائه راهكارهاي مداخله­اي در زمينه خودكشي به منظور كاهش آن

-         اهميت دادن به نهاد خانواده و تحكيم جايگاه با ارزش آن

-         شناسايي نيازهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از آسيب اجتماعي خودكشي

دانشگاه بيرجند

استانداري

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

آموزش مهارتهاي زناشويي ، مهارتهاي زندگي و ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين و تأثير آن بر رضايت زناشويي و كاهش طلاق

-         اهميت دادن به نهاد خانواده و تحكيم جايگاه با ارزش آن بر اساس باورهاي ديني و بومي

-         افزايش سطح آگاهي افراد نسبت به حقوق و تكاليف خانواده

-         شناسايي آسيب­ اجتماعي طلاق در سطح شهرستان­هاي استان

-         درك صحيح نيازها، احساسات، افكار و مشكلات افراد و كاربرد واكنش­هاي مناسب و دقيق فراخور مسئله

-         شناسايي علل­هاي احتمالي آسيب اجتماعي طلاق و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشگيرانه مشورتي و به موقع

-         شناسايي نيازهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از آسيب اجتماعي طلاق

-        كاهش طلاق و افزايش رضايت­مندي زناشويي در استان

 

دانشگاه بيرجند

استانداري

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/07/06
تعداد بازدید: 2943
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal