۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان و خانواده
صفحه اصلی
طرح ها

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1394

رديف

نام طرح

اهداف

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و  .... )

1

 

 

 

آموزش پيشگيري و كاهش سوء مصرف مواد مخدر ويژه خانواده ها

 

 

 

 

ارتقاء سطح آگاهي زنان و خانواده ها در خصوص پيشگيري از مضرات مصرف مواد مخدر

مؤسسه فرهنگي آرميتي

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

2

بانك اطلاعاتي سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده

 

 

1-     شناخت مختصات كنوني سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده فعال داراي مجوز و ثبت شده در كليه مناطق روستايي، عشايري و شهري

2-     شناسايي قابليت ها و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود سازمان هاي مردم نهاد زنان و خانواده و جلب و جذب آنها در پرداختن به مسائل و رفع مشكلات احتمالي اين حوزه

 

مؤسسه مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 

 

 

 

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال 1395

رديف

نام طرح

اهداف

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و .... )

1

طلوع اميد

پيشگيري از اعتياد و خانواده مصون از اعتياد

دفتر امور بانوان با همكاري شركت پارت محقق خاوران خراسان جنوبي

شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان

2

ارتقاء سلامت زنان و خانواده در سطح 8 شهرستان  بيرجند قاين، نهبندان فردوس، سرايان، سربيشه، درميان، طبس

1- فراهم نمودن زمينه اجراي"برنامه ارتقاء سلامت زنان و خانواده"ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه

2- تلاش در جهت توسعه و ترويج فرهنگ حفاظت از سلامت، پيشگيري از بيماري و خودمراقبتي

3- ارتقاء سلامت جسماني زنان و خانوادهاي بيرجند و حاشيه شهر

كانون پرورش افكار پارند

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

3

كاهش طلاق و افزايش رضايت مندي زناشويي

سلامت اجتماعي

(شناسايي علل­هاي احتمالي آسيب اجتماعي طلاق و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشگيرانه مشورتي و به موقع)

كانون فرهنگي،اجتماعي و خانواده گوهرالشريعه

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

4

توانمندسازي زنان و دختران سرپرست خانوار شهرستان خوسف در سه حوزه سلامت، حرفه آموزي و اشتغالزايي

1-  فراهم نمودن زمينه اجراي برنامه توسعه و ساماندهي امور اقتصادي، معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان و دختران

سرپرست خانوار و بدسرپرست و نيز برنامه ارتقاء سلامت ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه

2- توانمند سازي موثر زنان و دختران سرپرست خانوار، بدسرپرست و افراد تحت تكفل آنها شهرستان خوسف در حوز ه اشتغال به منظور

خوداتكايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مددجويان تحت پوشش و خانواده هاي آنان

3-حفظ و تحكيم بنيان خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از طريق ايجاد فرصت هاي آموزشي شغلي و ارتقاء سلامت

4- ارتقاء سلامت جسمي و روحي زنان و دختران سرپرست خانوار، بدسرپرست و افراد تحت تكفل آنها

موسسه خيريه آبشار عاطفه هاي شهرستان خوسف

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1395

رديف

نام طرح

اهدف( حمايت از فعاليتهاي تشكلهاي غير دولتي)

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و .... )

5

 

 

 

فصل رويش

 

 

 

 

 

آموزش مهارتهاي زندگي پيش از ازدواج، در حين ازدواج و پس از ازدواج به دختران و پسران در آستانه ازدواج و زوجين شهرستانهاي بشرويه، فردوس و سرايان

كانون فرهنگي اجتماعي بانوان بشرويه

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

6

طرح آموزش و ارتقاء مهارتهاي شغلي زنان مدير و مسئول استان

 

 

حمايت از توان افزايي زنان مدير و مسئول استانها از طريق برگزاري كارگاه آموزشي"ارتقاء مديريت" براي مديران دولتي، اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در استان

 

 

 

دفتر امور بانوان و خانواده

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

دفتر امور بانوان و خانواده وزارت كشور

7

آموزش باروري سالم به زوجين در آستانه ازدواج در سطح 6 شهرستان سربيشه، خوسف، قاين، بيرجند، درميان و نهبندان

فراهم نمودن زمينه اجراي سياست هاي جمعيتي ابلاغي مقام معظم رهبري

كانون فرهنگي اجتماعي مهرآفرينان بانوان شهر مود سربيشه

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 

 

 

طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1396

رديف

نام طرح

هدف( حمايت از فعاليتهاي تشكلهاي غير دولتي)

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و  .... )

1

طرح توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان استان خراسان جنوبي

-        ارتقاي آگاهي ها و سطح سلامت رواني، جسماني و اجتماعي زنان و خانواده

-        افزايش تاب آوري اجتماعي خانواده ها در مقابل آسيب هاي اجتماعي ، تعارضات خانوادگي و زناشويي

-        توسعه مشاركت در امور شهري ، ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و كاهش آسيب هاي اجتماعي

 

استانداري خراسان جنوبي (دفتر امور بانوان و خانواده)

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

2

بررسي ميزان و نوع ارتباطات فرازناشويي مراجعه شده به مشاوران سطح استان و ارائه راهكارهاي پيشگيري

-         بررسي ميزان ارتباطات فرازناشويي در سطح استان خراسان جنوبي

-         شناسايي علت­هاي آسيب­ اجتماعي ارتباطات فرازناشويي در سطح شهرستان­هاي استان

-         شناسايي تأثير شبكه­هاي اجتماعي بر ترويج و توسعه ارتباطات فرازناشويي

-         شناسايي نيازهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از آسيب اجتماعي ارتباطات فرازناشويي

-         اهميت دادن به نهاد خانواده و تحكيم جايگاه با ارزش آن بر اساس باورهاي ديني و بومي

-         افزايش سطح آگاهي افراد نسبت به حقوق و تكاليف خانواده

دانشگاه بيرجند

استانداري

 


طرح هاي مصوب اجرايي دفترامور بانوان و خانواده در سال1396

رديف

نام طرح

هدف( حمايت از فعاليتهاي تشكلهاي غير دولتي)

دستگاه مجري

محل تأمين اعتبار

(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و.... )

3

بررسي كمي و كيفي روند خودكشي استان خراسان جنوبي و ارائه راهكارهاي پيشگيري و مداخله اي

-         بررسي روند خودكشي در استان خراسان جنوبي

-         شناسايي عوامل مؤثر بر  آسيب­ اجتماعي خودكشي در سطح شهرستان­هاي استان خراسان جنوبي

-         شناسايي نقاط آسيب­خيز استان در زمينه آسيب اجتماعي خودكشي 

-         ارائه راهكارهاي مداخله­اي در زمينه خودكشي به منظور كاهش آن

-         اهميت دادن به نهاد خانواده و تحكيم جايگاه با ارزش آن

-         شناسايي نيازهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از آسيب اجتماعي خودكشي

دانشگاه بيرجند

استانداري

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

آموزش مهارتهاي زناشويي ، مهارتهاي زندگي و ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين و تأثير آن بر رضايت زناشويي و كاهش طلاق

-         اهميت دادن به نهاد خانواده و تحكيم جايگاه با ارزش آن بر اساس باورهاي ديني و بومي

-         افزايش سطح آگاهي افراد نسبت به حقوق و تكاليف خانواده

-         شناسايي آسيب­ اجتماعي طلاق در سطح شهرستان­هاي استان

-         درك صحيح نيازها، احساسات، افكار و مشكلات افراد و كاربرد واكنش­هاي مناسب و دقيق فراخور مسئله

-         شناسايي علل­هاي احتمالي آسيب اجتماعي طلاق و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشگيرانه مشورتي و به موقع

-         شناسايي نيازهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از آسيب اجتماعي طلاق

-        كاهش طلاق و افزايش رضايت­مندي زناشويي در استان

 

دانشگاه بيرجند

استانداري

 


تاریخ به روز رسانی: 2017/07/08
تعداد بازدید: 1339
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal